Våre tjenester

 

Vi utfører

Vi leverer trefelling, vegetasjonsrydding, skogrydding, skogsdrift, flishogging, linjerydding, tømmerhogst, tomterydding, veikanthogst, riving og fjerning av stubber og røtter, stubbefresing

En oversikt over tjenester vi leverer

Skogsdrift

Vi har bred kompetanse på skogsdrift. Vi leverer hogst, fremkjøring av tømmer og tilbyr skogsrådgivnig.

Vegetasjonsrydding

Vi utfører vegetasjon- og skogrydding på anlegg, tomteområder, rundt dyrket mark og i kulturlandskap.

Stubbfresing

Stubbefresing utføres for å klargjøre et område, enten for anleggsvirksomhet eller nydyrking.

linjerydding

Fjerning av skog i eksisterende og nye kraftlinjer/gater

Bio-hogst

Hogst av lauvtrær og mindreverdig virke til bioenergi

Flishogging

Produksjon av brenselflis

Vi satser på lærlinger

Vi i Næsbø Skog har hatt lærlinger sammenhengende siden slutten av 90-tallet, og de aller fleste ansatte har fagbrev.