Åpenhetsloven

 

Åpenhetsloven

Om Næsbø Skog AS

Næsbø Skog AS er en skogsentreprenør som opererer i hele Norge, og har sin base i Hegra, Stjørdal kommune. Næsbø Skog AS inngår i konsern og er datterselskap av Næsbø Invest. Næsbø Skog AS står for majoriteten av virksomheten i konsernet, og denne redegjørelsen gjelder derfor for hele konsernet.

Næsbø Skog AS er en familieeid bedrift med 32 ansatte fordelt på ulike maskinlag. Bedriften leverer tjenester innen hogst, vegetasjonsrydding og stubbefjerning. Næsbø Skog AS tilbyr sine tjenester til alt fra små skogeiere til store offentlige foretak.

Bedriften omsatte i 2022 for ca. 99 millioner kroner.

 

 Organisering

Næsbø Skog AS driver etter en flat struktur, der Torkil Næsbø er daglig leder. Styret består av brødrene Arnfinn Sverre og Torkil Næsbø, som også er eiere av virksomheten. Bedriften er organisert med en prosjektleder, en kontoransatt, en maskinansvarlig og resterende ansatte i produksjon der hver enkelt er ansvarlig for sin daglige produksjon.  

 

Ansvar

Næsbø Skogs ledelse er ansvarlig for å etterlevelsen av våre etiske retningslinjer, sikring av anstendig arbeidsforhold og arbeidet med menneskerettigheter.  

 

Aktsomhetsvurderinger

En viktig del av Næsbø Skogs samfunnsansvar er å respektere grunnleggende menneskerettigheter og legge til rette for anstendige arbeidsforhold, samt å iverksette tiltak for å hindre negative konsekvenser i forbindelse med vår virksomhet. Dette ansvaret er forankret i Næsbø Skogs ledelsessystem.

Det er gjennomført karlegginger av mulige negative konsekvenser for vår virksomhet i våren 2023. Det er gjennomført både interne og eksterne kartlegginger, inkludert vår leverandørkjede.

Vi har blant annet undersøkt følgende områder:

  • økonomisk kriminalitet
  • HMS
  • Anstendige arbeidsforhold (etikk, barnearbeid, likestilling, arbeidsmiljø, lønn)
  • Miljøpolitikk

 

Risikovurdering og tiltak

Næsbø Skog har flere typer leverandører. Det varierer fra store internasjonale forhandlere til små leverandører med bare en ansatt og ett ledd under seg i leverandørkjeden. De mest brukte leverandørene til Næsbø Skog er store leverandører med tilhold i Norge som allerede i flere år har hatt et system for å overvåke arbeidsforholdene og miljøpåvirkning, og disse anser vi som trygge leverandører med lav risiko.

Noen få av våre underleverandører benytter utenlandsk arbeidskraft, disse leverandørene har vi i større grad kommunisert med for å avdekke mulige negative påvirkninger. Det er ikke gjort funn som skaper bekymring blant disse leverandørene. For å redusere risiko blant disse leverandørene, har vi utarbeidet etiske retningslinjer for underleverandører, og prioritert tett og langsiktig samarbeid med jevnlige vernerunder og oppfølgingsmøter. I tillegg stilles det prosjektspesifikke krav i kontraktsfestede arbeider.  

Våre interne forhold anser vi til å være av lav risiko. Dette begrunnes med at vi som bedrift er sertifisert i henhold til ISO9001, ISO45001 og ISO14001 samt at vi kun opererer i Norge. Gjennom det sertifiserte ledelsessystemet vårt har vi dokumentert virksomhetens politikk, HMS-rutiner, varslingsrutiner, innkjøpsrutiner, organisasjonsplan, personalhåndbok, etiske retningslinjer m.m.

Bedriften er tilknyttet bedriftshelsetjeneste og Næsbø Skog AS er omfattet av MEF’s tariffavtale «overenskomst for miljøvirksomheter».  

Næsbø Skog baserer sine forretningsforbindelser på lojalitet og åpenhet. Våre leverandører og samarbeidspartnere er en viktig del av virksomheten, og det forventes at verdigrunnlag og etiske holdninger er samstemte mellom partene.

Våre tiltak for å følge opp leverandører:

  • Informere om etiske retningslinjer
  • Kontrollere våre leverandører og underentreprenører
  • Dersom vi oppdager feil eller brudd på lovverk, regler og etiske retningslinjer skal vi pålegge leverandør/UE/samarbeidspartner å rette opp avviket.
  • I ytterste konsekvens avslutte samarbeid / si opp kontrakter med leverandører/UE/samarbeidspartnere som ikke retter opp i kritikkverdige forhold.

 

Informasjon

Ønsker du ytterligere informasjon om hvordan Næsbø Skog håndterer faktiske og potensielle konsekvenser iht. åpenhetsloven, vennligst send en skriftlig henvendelse med begrunnelse til kristine@nesboskog.no.

Om oss

ISO-sertifisert skogsentreprenør

Næsbø Skog er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO14001:2015 og ISO45001:2018. Vårt ledelsessystem sikrer at jobben blir utført riktig, trygt og hensynsfullt.

Miljøhensyn

Næsbø Skog tar alltid hensyn til miljøet når vi utfører oppdrag. Vi arbeider ut fra de kravene som stilles i norsk PEFC skogstandard og FSC-sertifiseringen, samt våre egne krav til miljø fastsatt i ledelsessystemet.

Sikkerhet og kvalitet

Vi leverer tjenester av høy kvalitet og med fokus på sikkerhet for våre ansatte i alle ledd. Næsbø Skog skal være et trygt valg, både for kunden og arbeidstakeren

Maskinpark

Næsbø Skog har en stor og moderne maskinpark bestående av 30 maskiner. Maskinparken består av ulike typer hogstmaskiner, lastbærere, gravemaskiner, flishogger og stubbefres.